Privacybeleid

Ons website-adres is: https://verloskundighuisliefleven.nl.

Privacystatement

Inleiding

Deze website, https://www.verloskundighuisliefleven.nl, wordt onderhouden door Verloskundig Huis Lief Leven. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.  

Informatie over de Verloskundingenpraktijk

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Maastricht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14122688 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundige Praktijk bereikbaar op telefoonnummer 043-3211616. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundighuisliefleven.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwensspreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.  

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Contactformulier .

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundig Centrum en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundig Centrum en van  u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Cookies

Het goed voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is Google Analytics. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het “privacy vriendelijk” maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-en-tv/cookies.

Deze documentatie is door de Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwachting op dit moment is echter dat de uitleg onder de AVG niet anders zal zijn.

In Nederland geldt voor cookies aanvullende wetgeving op basis van de Telecommunicatiewet. In een PDF-document geeft de Autoriteit Consument en Markt antwoord op veel gestelde vragen over cookies (link naar PDF-document).


E-mailadres


Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit de Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen voor deelname aan enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via beveiligde e-mail/post.
Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Inschrijven en afspraak maken


Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Verloskundigenpraktijk en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden
bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.
U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 043-3211616

Evaluatie formulier

Het Evaluatie formulier wordt strikt gebruikt ter verbetering van de zorg. Dit gebeurt Anoniem. U bent hierbij niet verplicht persoonsgegevens achter te laten. Hier wordt dan ook niet naar gevraagd.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundigen Praktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundigen Praktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 22-01-2019.

nl_NLNederlands